JANSEN MACHINEHANDEL B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Bredaseweg 210, 4873 LA ETTEN-LEUR

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, bevestigingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het sluiten van een overeenkomst met ons wordt afstand gedaan van de toepasselijkheid van enige andersluidende voorwaarde zodat deze geen deel zal uitmaken van de overeenkomst. Slechts schriftelijk kan worden afgeweken van bedingen die voorkomen in deze voorwaarden.

1. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Overeenkomsten

Ter zake eventueel schriftelijk overeengekomen wijzigingen of voorafgaande transacties aangegaan onder voorwaarden andersluidende dan de onderhavige kunnen geen rechten worden ontleend voor lopende of toekomstige transacties.

3. Andersluidende bedingen

Indien niet schriftelijk en aangetekend na de ontvangst van offerte of indien deze niet uit geschrifte blijkt, na ontvangst van de factuur, binnen acht dagen schriftelijk en aangetekend de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden wordt ontkend zijn partijen aan de onderhavige voorwaarden gebonden.

4. Levering

De goederen reizen voor rekening en risico van opdrachtgever c.q. koper tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de goederen franco geleverd worden. De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard:

  1. bij levering af magazijn, zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen;
  2. in geval van franco-levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats zijn aangevoerd en zulks alvorens de lossing plaatsvindt.

De lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen verkoper en koper.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom zolang de koper respectievelijk opdrachtgever de totale koopsom inclusief rente en kosten niet volledig heeft betaald met dien verstande dat het risico van beschadiging of verloren gaan van goederen alsmede de eventueel daarmee gepaard gaande schade overgaat na levering en/of aanvaarding der goederen zoals in voormeld artikel omschreven. Zonder onze medewerking is alvorens algehele betaling heeft plaatsgevonden generlei bevoegdheid de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen c.q. op deze goederen enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. Indien koper respectievelijk opdrachtgever in strijd hiermede handelt c.q. heeft gehandeld verbeurt de koper respectievelijk opdrachtgever een terstond opeisbare boete gelijk aan de onbetaald gebleven koopsom van de betrokken goederen, onverminderd ons recht op de koopsom.

6. Betaling

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen dient het factuurbedrag zonder aftrek of schuldvergelijk uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan ten kantore van ons, respectievelijk door storting, dan wel overschrijving op onze op de factuur aangeduide bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om contante betaling dan wel vooruitbetaling te verlangen.

6.2

De koper respectievelijk opdrachtgever die op de veertiende dag na factuurdatum nog niet heeft betaald, is zonder dat ter zake enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd. Deze rente loopt te rekenen met ingang van de datum waarop bovenvermelde betalingstermijn is verstreken. De rentevoet is die der wettelijke rente vermeerderd met 1%. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt tot nakoming van de verplichtingen van koper c.q. opdrachtgever zullen voor rekening zijn van de koper c.q. opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het betreffende factuurbedrag, ongeacht deelbetalingen. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop onze vordering in handen is gesteld van een advocaat, deurwaarder of incassobureau, zulks ongeacht of koper

c.q. opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld.

6.3

Wij blijven bevoegd onze eigendommen te allen tijde tot ons te nemen onder gehoudenheid eventueel reeds gedane aanbetalingen naar redelijkheid en billijkheid te verrekenen.

In geval de koper c.q. opdrachtgever enige verplichting uit de overeen-komst jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring (een brief) te ontbinden en de goederen (onverschillig of deze al dan niet zijn verwerkt) tot ons te nemen, zulks met verrekening als hiervoor vermeld.

6.4

Bij faillissement, surseance van betaling, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van koper c.q. opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel het nog niet uitvoerbare gedeelte ervan ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op betaling van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst en vergoeding van schade.

7. Leveringstijden

De eventueel opgegeven leveringstijden zijn informatief. Overschrijding door ons van de levertijd geeft geen recht op annulering van de order noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling der goederen noch op enigerlei schadevergoeding. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij wij een redelijke termijn gelaten worden om alsnog te presteren. Bij afname op afroep dient de afroep tijdig, tenminste vier weken alvorens de gewenste levering geschiedt, plaats te vinden. In geval van overmacht zoals natuurrampen, oorlog, maatregelen van overheidszijde, materiaal schaarste, stagnatie, verkeersstremming, staking of uitsluiting, hebben wij de keuze uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd vervallen c.q. nietig te verklaren.

8. Bijgevoegde bescheiden

De door ons verstrekte afbeelding, tekeningen en/of monster, maten gewichten, draagvermogen, chemische bestendigheid en overige technische specificaties zijn niet bindend doch slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het gebodene. Afwijkingen van aldus verstrekte gegevens geven geen recht of op enigerlei vorm van schadevergoeding. De gegevens blijven ons eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd. aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

9. Reclames

Reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na afleveringsdatum schriftelijk en aangetekend ter kennis van ons te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door ons geen schriftelijk reclames zijn ontvangen zullen wij ten aanzien van het geleverde geacht worden volledig aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Tegenbewijs tegen deze veronderstelling is uitgesloten. indien reclame ingewilligd wordt kan naar onze keuze het goed voor onze rekening hersteld worden, dan wel tot vervanging van de goederen worden overgegaan, waarbij de vervoerskosten alsdan voor onze rekening zullen komen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan machines, gebouwen, goederen of personen zowel direct als indirect.

10. Prijzen

De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren. Wij behouden ons het recht voor om wijziging van deze kostenfactoren door te berekenen. Tenzij anders is overeengekomen is de BTW niet in de opgegeven prijzen begrepen.

11. Verrekening

Ingeval van niet-nakoming van koper c.q. opdrachtgever zal bij enige betaling het betaalde geldbedrag allereerst strekken tot voldoening van vervallen gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten, vervolgens van rente en tot slot van openstaande nota's in volgorde van ouderdom (oudste eerst). Wij zijn te allen tijde gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen strekkende tot nakoming van betalingsverplichtingen.

12. Geschillen

Alle geschillen tussen ons en onze afnemers, invordering in geval van niet-betaling daaronder begrepen, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechterlijke instantie te Breda,

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop onze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

14. Non dual-use

Wij verklaren hierbij dat voor geen van onze goederen een exportvergunning voor dual-use vereist is. De goederen voldoen aan de eisen van de EUR Dual-Use verordening (EU 2021/821). Bij een wijziging aan de goederen die niet door ons is goedgekeurd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda op 1 maart 1995 onder nummer: 2937